Zondag 2 juli maken we afspraak bij M.X. Verhulst op het gekende circuit van WACHTEBEKE. GPS: Mendonk
archief
WINTERSTOP, ZORG VOOR UW TRANSPONDER

We adviseren dat als je de transponder voor een langere periode niet gebruikt deze 1x in de 2-3 maanden een volledige laad en ontlaadcyclus te laten doorlopen.

Dit is het beste voor de batterij. Hierdoor blijft de batterij beter in conditie om zomaar te zeggen.
Lees meer...

dopingwet

Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Wereldantidopingcode (WADA-Code) van kracht. Het decreet van 25 mei 2012 ter preventie en bestrijding van doping in de sport ("het antidopingdecreet"), gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014, en het uitvoeringsbesluit van 13 februari 2015 vertalen deze internationale regels van het Wereldantidopingagentschap (WADA) naar de Vlaamse context. Vanaf 31 maart 2015 wordt in de Vlaamse Gemeenschap deze vernieuwde antidopingregelgeving van kracht. Daarom vraagt NADO Vlaanderen u met aandrang om onderstaande informatie en opdrachten met aandacht door te nemen.

Deze informatie wordt breed gecommuniceerd, en zal toekomen bij verschillende e-mailadressen van uw federatie. In de toekomst zal de communicatie gerichter kunnen verlopen via de aan te duiden dopingpreventieverantwoordelijke (zie verder).Wat betekent het gewijzigde antidopingbeleid voor uw sportfederatie?

De antidopingregels zijn van toepassing op elke sporter, begeleider en sportvereniging. Een federatie is zowel een sportvereniging op zich, als een groepering van sportverenigingen. Voor federaties gelden alle verplichtingen die op een sportvereniging rusten, evenals een aantal specifieke verplichtingen die enkel voor federaties gelden.

Welke de verplichtingen voor federaties zijn, wordt toegelicht in deze gids voor sportfederaties.

Voor wedstrijdorganisatoren en organisatoren van sportevenementen, worden de bijzondere aandachtspunten beknopt opgesomd in een nota voor wedstrijdorganisatoren.

Op 9 maart 2015 organiseerden Vlaams minister van Sport Philippe Muyters en NADO Vlaanderen, in samenwerking met de Vlaamse Sportfederatie en het Vlaams Doping Tribunaal, reeds een infonamiddag waarin de algemene principes van de vernieuwde regelgeving en het Vlaamse antidopingbeleid werden toegelicht voor de sportfederaties met (potentieel) elitesporters zoals gedefinieerd in het antidopingdecreet.

Deze infonamiddag was daarom in eerste instantie gericht naar de verantwoordelijken van sportfederaties die een olympische sportdiscipline aanbieden of waarvan de internationale sportfederatie lid is van ‘sport accord’.

De presentatie van dit infomoment bevat echter nuttige informatie voor àlle sportfederaties, en kunt u raadplegen via deze link op de website Dopinglijn.

Consulteer zeker ook de gids voor de breedtesporter en de gids voor de elitesporter, en communiceer deze informatie naar uw sporters.Tuchtreglement voor elitesporters en begeleiders

De federaties zijn verantwoordelijk voor de vervolging en disciplinaire bestraffing van dopingpraktijken gepleegd door de elitesporters die bij hen aangesloten zijn of die bij hen aangesloten waren op het ogenblik van de overtreding. De federaties zijn daarnaast bevoegd voor de vervolging en disciplinaire bestraffing van dopingpraktijken gepleegd door begeleiders die hetzij lid zijn van de federatie, hetzij een contractuele band hebben met de federatie, hetzij een contractuele band hebben met een sporter die lid is van de federatie.

Elke federatie dient daarom een tuchtreglement uit te vaardigen dat conform de Code de procedure, disciplinaire commissie en disciplinaire maatregelen vastlegt die van toepassing zijn op elitesporters en begeleiders. Federaties die geen eigen procedurereglement en disciplinair orgaan voor elitesporters en begeleiders kunnen of willen vaststellen, dienen aan te sluiten bij het Vlaams Doping Tribunaal (www.dopingtribunaal.be) en een tuchtreglement uit te vaardigen die het Vlaams Doping Tribunaal toelaat in hun naam en voor hun rekening op te treden bij vermoedelijke dopingpraktijken van een elitesporter of begeleider.

NADO Vlaanderen werkte als dienstverlening een nieuw model van tuchtreglement inzake antidoping voor elitesporters en begeleiders uit. U vindt dit model in bijlage.

Belangrijk! Integreer dit tuchtreglement zo snel mogelijk in de interne reglementen van uw sportfederatie. Indien de aanpassing van de interne reglementen dienen goedgekeurd te worden door de Algemene Vergadering, agendeert u dit best op de eerstkomende Algemene Vergadering van de sportfederatie. Is de goedkeuring van een aanpassing van de interne reglementen een bevoegdheid van de Raad van Bestuur van uw federatie, dan agendeert u dit ook best op de eerstvolgende Raad van Bestuur.

Voor specifieke vragen hierover kunt u terecht bij Yves Defoort, jurist NADO Vlaanderen (yves.defoort@cjsm.vlaanderen.be of 02 553 68 03).Aanduiden van een dopingpreventieverantwoordelijke

Gelet op de uitgebreide taken van een federatie wat dopingpreventie betreft en de noodzaak tot samenwerking inzake dopingbestrijding, dient elke federatie een dopingpreventieverantwoordelijke aan te stellen die minstens:

• de gids voor sportfederaties en de geldende antidopingreglementering (internationaal, Vlaams, eigen reglementen federatie) ‘kent’ en de dopingbestrijding verder opvolgt;

• de uitvoering coördineert van de taken die de federatie ter zake zijn opgelegd;

• instaat voor een goede samenwerking met NADO Vlaanderen;

• als eerste aanspreekpunt dient voor leden of clubs met vragen of informatie over doping.

De naam en contactgegevens van deze persoon moeten tegen vrijdag 3 april bezorgd worden aan NADO Vlaanderen, op het e-mailadres dopinglijn@vlaanderen.be, en daarna steeds up-to-date gehouden worden. Uiteraard kan de naam van deze contactpersoon later nog wijzigen. Maar op maandag 27 april in de namiddag, in het kasteel Van Bouchout (plantentuin Meise) vindt er een informatie- en overlegmoment plaats voor en met deze groep van dopingpreventieverantwoordelijken. Hier zal verder samen nagedacht worden over de rol van de dopingpreventieverantwoordelijke, en de samenwerking met NADO Vlaanderen. Een aanzet hiertoe vindt u alvast in de presentatie van 9 maart.

Lees meer...

NUMMEROTERING IN ORDE?

Met de opening van het Belgische kampioenschap in zicht wordt het tijd u dringend in orde te stellen met uw nummerotering (zowel kleur nummerbord als kleur nummer op uw motor als nummer op uw rug). Met dank alvast bij voorbaat!
Lees meer...

WAT TE DOEN INDIEN U ZICH KWETST OP DE WEDSTRIJD OF OP TRAINING

Er wordt vastgesteld dat er nog steeds een groot aantal piloten zijn die niet juist weten wat ze moeten doen bij het oplopen van een lichamelijk letsel.

Hierbij de te volgen procedure indien u gekwetst wordt op de wedstrijd zelf:
- Ga steeds naar de dienstdoende hulppost op het terrein
- Zorg dat u ingeschreven bent in het ongevallenboek.
- Vraag aan de arts van dienst om u een ongevalaangifte mee te geven.
- Indien u zelf naar een arts gaat, laat deze de ongevalaangifte volledig invullen, of bij afvoer naar het ziekenhuis, zorg ervoor dat deze door de behandelende arts ingevuld wordt. Laat deze ongevalaangifte niet achter en stuur deze zelf "binnen de 7 dagen" op naar het adres vermeld op de aangifte.
- Er zal u een dossiernummer toegewezen worden, bij uw dossiernummer ontvangt u eveneens een papier "attest van genezing" genoemd.
- Al de facturen en kostenrekeningen met betrekking tot het ongeval dient u eerst zelf te betalen. Vraag aan het ziekenfonds om een afrekeningstaat te maken.
- Bent u niet genezen op de datum van de vermelde inactiviteit zoals genoteerd door uw arts, bezorg dan een getuigschrift van uw arts aan de verzekering waarop een verlenging van uw inactiviteit vermeld staat.
- Bij genezing dient u om terug aan de wedstrijd te kunnen deelnemen het "attest van genezing" door uw behandelende arts te laten invullen.
- Breng dit attest van genezing mee naar de inschrijving van de eerste wedstrijd waar u terug aan deelneemt. Geef dit attest af aan de secretaris van de federatie en stuur dit niet op naar iemand anders.
- Na ontvangst van alle rekeningen bezorgt u deze aan het secretariaat.

Wat indien u zich kwetst op een erkend oefenterrein:
- Zorg dat u steeds een trainingstiket hebt als bewijs.
- Zorg voor 3 getuigenverklaringen.
- Verwittig dezelfde dag de federatie.
- De federatie zal de verzekering verwittigen en er voor zorgen dat u een ongevalaangifte toegestuurd krijgt.
- Rest van de procedure: zelfde als hierboven.
Lees meer...